Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" đến năm 2025

Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" đến năm 2025 thực hiện mục tiêu đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm, đáp ứng đủ dinh dưỡng cho người dân nhằm nâng cao thể trạng, trí tuệ, tầm vóc con người Việt Nam; đồng thời, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số 2(SDG 2) do Chính phủ Việt Nam cam kết với Tổ chức Liên hợp quốc.