Nhà khoa học Việt chế tạo vật liệu mới trong pin mặt trời

Vật liệu hữu cơ phân tử được TS Đào Quang Duy chế tạo, mở ra hướng phát triển pin mặt trời perovskite giá thành hợp lý, bảo vệ môi trường.