Điểm khác nhau giữa ACT và SAT

Hai kỳ thi ACT và SAT khác nhau về cấu trúc, thời gian, nội dung bài thi và cách tính điểm.